Pytania do wywiadu wiosennego

1. Wstęp

Od momentu wprowadzenia Spring Boot był kluczowym graczem w ekosystemie Spring. Ten projekt znacznie ułatwia nam życie dzięki możliwości autokonfiguracji.

W tym samouczku omówimy niektóre z najczęstszych pytań dotyczących Spring Boot, które mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Pytania

Q1. Co to jest Spring Boot i jakie są jego główne cechy?

Spring Boot to zasadniczo framework do szybkiego tworzenia aplikacji zbudowany na bazie Spring Framework. Dzięki automatycznej konfiguracji i obsłudze wbudowanego serwera aplikacji, w połączeniu z obszerną dokumentacją i wsparciem społeczności, z którego korzysta, Spring Boot jest obecnie jedną z najpopularniejszych technologii w ekosystemie Java.

Oto kilka istotnych funkcji:

 • Startery - zestaw deskryptorów zależności umożliwiający natychmiastowe uwzględnienie odpowiednich zależności
 • Autokonfiguracja - sposób na automatyczną konfigurację aplikacji na podstawie zależności występujących w ścieżce klas
 • Actuator - aby uzyskać funkcje gotowe do produkcji, takie jak monitorowanie
 • Bezpieczeństwo
 • Logowanie

Q2. Jakie są różnice między butami wiosennymi a wiosennymi?

Spring Framework zapewnia wiele funkcji, które ułatwiają tworzenie aplikacji internetowych. Funkcje te obejmują wstrzykiwanie zależności, powiązanie danych, programowanie zorientowane na aspekty, dostęp do danych i wiele innych.

Z biegiem lat Spring stawał się coraz bardziej złożony, a ilość konfiguracji wymaganej przez taką aplikację może onieśmielać. W tym miejscu przydaje się Spring Boot - sprawia, że ​​konfigurowanie aplikacji Spring jest dziecinnie proste.

Zasadniczo, chociaż Spring nie ma opinii, Spring Boot ma uparty pogląd na platformę i biblioteki, pozwalając nam szybko zacząć.

Oto dwie z najważniejszych korzyści, jakie przynosi Spring Boot:

 • Automatycznie konfiguruj aplikacje na podstawie artefaktów znalezionych w ścieżce klas
 • Zapewnij niefunkcjonalne funkcje typowe dla aplikacji w środowisku produkcyjnym, takie jak kontrole bezpieczeństwa lub kondycji

Sprawdź jeden z naszych innych samouczków, aby uzyskać szczegółowe porównanie między waniliowym Spring i Spring Boot.

Pytanie 3. Jak skonfigurować aplikację Spring Boot w Maven?

Możemy dołączyć Spring Boot do projektu Maven, tak jak każdą inną bibliotekę. Jednak najlepszym sposobem jest dziedziczenie z projektu spring-boot-starter-parent i zadeklarowanie zależności dla starterów Spring Boot. Dzięki temu nasz projekt może ponownie wykorzystać domyślne ustawienia Spring Boot.

Dziedziczenie projektu spring-boot-starter-parent jest proste - wystarczy określić element nadrzędny w pom.xml :

 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.3.0.RELEASE 

Najnowszą wersję spring-boot-starter-parent możemy znaleźć na Maven Central.

Korzystanie z początkowego projektu nadrzędnego jest wygodne, ale nie zawsze wykonalne. Na przykład, jeśli nasza firma wymaga, aby wszystkie projekty dziedziczyły po standardowym POM, nadal możemy skorzystać z zarządzania zależnościami Spring Boot za pomocą niestandardowego elementu nadrzędnego.

Q4. Co to jest Spring Initializr?

Spring Initializr to wygodny sposób na utworzenie projektu Spring Boot.

Możemy przejść do witryny Spring Initializr, wybrać narzędzie do zarządzania zależnościami (Maven lub Gradle), język (Java, Kotlin lub Groovy), schemat pakowania (Jar lub War), wersję i zależności oraz pobrać projekt.

To tworzy szkielet projektu dla nas i oszczędza czas konfiguracji, dzięki czemu możemy skupić się na dodanie logiki biznesowej.

Nawet jeśli używamy naszego IDE (takiego jak STS lub Eclipse z wtyczką STS) kreatora nowego projektu do tworzenia projektu Spring Boot, używa on Spring Initializr pod maską.

Pytanie 5. Jakie wiosenne startery są dostępne?

Każdy starter odgrywa rolę punktu kompleksowej obsługi wszystkich potrzebnych nam technologii Spring. Inne wymagane zależności są następnie pobierane przechodnie i zarządzane w spójny sposób.

Wszystkie startery znajdują się w grupie org.springframework.boot , a ich nazwy zaczynają się od spring-boot-starter- . Ten wzorzec nazewnictwa ułatwia znalezienie starterów, szczególnie podczas pracy z IDE, które obsługują wyszukiwanie zależności według nazwy.

W chwili pisania tego tekstu do naszej dyspozycji jest ponad 50 starterów. Najczęściej używane to:

 • spring-boot-starter: podstawowy starter, w tym obsługa autokonfiguracji, logowanie i YAML
 • spring-boot-starter-aop: starter do programowania aspektowego z Spring AOP i AspectJ
 • spring-boot-starter-data-jpa: starter do używania Spring Data JPA z Hibernate
 • spring-boot-starter-security: starter do używania Spring Security
 • spring-boot-starter-test: starter do testowania aplikacji Spring Boot
 • spring-boot-starter-web: starter do tworzenia aplikacji internetowych, w tym aplikacji RESTful przy użyciu Spring MVC

Pełną listę starterów znajdziesz w tym repozytorium.

Aby znaleźć więcej informacji na temat starterów Spring Boot, zobacz Wprowadzenie do starterów Spring Boot.

Pytanie 6. Jak wyłączyć określoną automatyczną konfigurację?

Jeśli chcemy wyłączyć konkretny automatycznej konfiguracji, możemy go wskazać za pomocą wyklucza atrybut @EnableAutoConfiguration adnotacji. Na przykład ten fragment kodu neutralizuje DataSourceAutoConfiguration :

// other annotations @EnableAutoConfiguration(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

Jeśli włączyliśmy automatyczną konfigurację za pomocą adnotacji @SpringBootApplication - która ma @EnableAutoConfiguration jako meta-adnotację - moglibyśmy wyłączyć automatyczną konfigurację z atrybutem o tej samej nazwie:

// other annotations @SpringBootApplication(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

Możemy również wyłączyć automatyczną konfigurację za pomocą właściwości środowiska spring.autoconfigure.exclude . To ustawienie w pliku application.properties działa tak samo, jak poprzednio:

spring.autoconfigure.exclude=org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration

P7. Jak zarejestrować niestandardową automatyczną konfigurację?

To register an auto-configuration class, we must have its fully-qualified name listed under the EnableAutoConfiguration key in the META-INF/spring.factories file:

org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.baeldung.autoconfigure.CustomAutoConfiguration

If we build a project with Maven, that file should be placed in the resources/META-INF directory, which will end up in the mentioned location during the package phase.

Q8. How to Tell an Auto-Configuration to Back Away When a Bean Exists?

To instruct an auto-configuration class to back off when a bean is already existent, we can use the @ConditionalOnMissingBean annotation. The most noticeable attributes of this annotation are:

 • value: The types of beans to be checked
 • name: The names of beans to be checked

When placed on a method adorned with @Bean, the target type defaults to the method's return type:

@Configuration public class CustomConfiguration { @Bean @ConditionalOnMissingBean public CustomService service() { ... } }

Q9. How to Deploy Spring Boot Web Applications as Jar and War Files?

Traditionally, we package a web application as a WAR file, then deploy it into an external server. Doing this allows us to arrange multiple applications on the same server. During the time that CPU and memory were scarce, this was a great way to save resources.

However, things have changed. Computer hardware is fairly cheap now, and the attention has turned to server configuration. A small mistake in configuring the server during deployment may lead to catastrophic consequences.

Spring tackles this problem by providing a plugin, namely spring-boot-maven-plugin, to package a web application as an executable JAR. To include this plugin, just add a plugin element to pom.xml:

 org.springframework.boot spring-boot-maven-plugin 

With this plugin in place, we'll get a fat JAR after executing the package phase. This JAR contains all the necessary dependencies, including an embedded server. Thus, we no longer need to worry about configuring an external server.

We can then run the application just like we would an ordinary executable JAR.

Notice that the packaging element in the pom.xml file must be set to jar to build a JAR file:

jar

If we don't include this element, it also defaults to jar.

In case we want to build a WAR file, change the packaging element to war:

war

And leave the container dependency off the packaged file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat provided 

After executing the Maven package phase, we'll have a deployable WAR file.

Q10. How to Use Spring Boot for Command Line Applications?

Just like any other Java program, a Spring Boot command line application must have a main method. This method serves as an entry point, which invokes the SpringApplication#run method to bootstrap the application:

@SpringBootApplication public class MyApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(MyApplication.class); // other statements } }

The SpringApplication class then fires up a Spring container and auto-configures beans.

Notice we must pass a configuration class to the run method to work as the primary configuration source. By convention, this argument is the entry class itself.

After calling the run method, we can execute other statements as in a regular program.

Q11. What Are Possible Sources of External Configuration?

Spring Boot provides support for external configuration, allowing us to run the same application in various environments. We can use properties files, YAML files, environment variables, system properties, and command-line option arguments to specify configuration properties.

We can then gain access to those properties using the @Value annotation, a bound object via the @ConfigurationProperties annotation, or the Environment abstraction.

Q12. What Does it Mean that Spring Boot Supports Relaxed Binding?

Relaxed binding in Spring Boot is applicable to the type-safe binding of configuration properties.

With relaxed binding, the key of a property doesn't need to be an exact match of a property name. Such an environment property can be written in camelCase, kebab-case, snake_case, or in uppercase with words separated by underscores.

For example, if a property in a bean class with the @ConfigurationProperties annotation is named myProp, it can be bound to any of these environment properties: myProp, my-prop, my_prop, or MY_PROP.

Q13. What is Spring Boot Devtools Used For?

Spring Boot Developer Tools, or DevTools, is a set of tools making the development process easier. To include these development-time features, we just need to add a dependency to the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-devtools 

The spring-boot-devtools module is automatically disabled if the application runs in production. The repackaging of archives also excludes this module by default. Hence, it won't bring any overhead to our final product.

By default, DevTools applies properties suitable to a development environment. These properties disable template caching, enable debug logging for the web group, and so on. As a result, we have this sensible development-time configuration without setting any properties.

Applications using DevTools restart whenever a file on the classpath changes. This is a very helpful feature in development, as it gives quick feedback for modifications.

By default, static resources, including view templates, don't set off a restart. Instead, a resource change triggers a browser refresh. Notice this can only happen if the LiveReload extension is installed in the browser to interact with the embedded LiveReload server that DevTools contains.

For further information on this topic, please see Overview of Spring Boot DevTools.

Q14. How to Write Integration Tests?

When running integration tests for a Spring application, we must have an ApplicationContext.

To make our life easier, Spring Boot provides a special annotation for testing – @SpringBootTest. This annotation creates an ApplicationContext from configuration classes indicated by its classes attribute.

In case the classes attribute isn't set, Spring Boot searches for the primary configuration class. The search starts from the package containing the test up until it finds a class annotated with @SpringBootApplication or @SpringBootConfiguration.

For detailed instructions, check out our tutorial on testing in Spring Boot.

Q15. What Is Spring Boot Actuator Used For?

Essentially, Actuator brings Spring Boot applications to life by enabling production-ready features. These features allow us to monitor and manage applications when they're running in production.

Integrating Spring Boot Actuator into a project is very simple. All we need to do is to include the spring-boot-starter-actuator starter in the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-actuator 

Spring Boot Actuator can expose operational information using either HTTP or JMX endpoints. Most applications go for HTTP, though, where the identity of an endpoint and the /actuator prefix form a URL path.

Here are some of the most common built-in endpoints Actuator provides:

 • env: Exposes environment properties
 • health: Shows application health information
 • httptrace: Displays HTTP trace information
 • info: Displays arbitrary application information
 • metrics: Shows metrics information
 • loggers: Shows and modifies the configuration of loggers in the application
 • mappings: Displays a list of all @RequestMapping paths

Please refer to our Spring Boot Actuator tutorial for a detailed rundown.

Q16. Which Is a Better Way to Configure a Spring Boot Project – Using Properties or YAML?

YAML offers many advantages over properties files, such as:

 • More clarity and better readability
 • Perfect for hierarchical configuration data, which is also represented in a better, more readable format
 • Support for maps, lists, and scalar types
 • Can include several profiles in the same file

However, writing it can be a little difficult and error-prone due to its indentation rules.

For details and working samples, please refer to our Spring YAML vs Properties tutorial.

Q17. What Are the Basic Annotations that Spring Boot Offers?

The primary annotations that Spring Boot offers reside in its org.springframework.boot.autoconfigure and its sub-packages. Here are a couple of basic ones:

 • @EnableAutoConfiguration – to make Spring Boot look for auto-configuration beans on its classpath and automatically apply them.
 • @SpringBootApplication – used to denote the main class of a Boot Application. This annotation combines @Configuration, @EnableAutoConfiguration, and @ComponentScan annotations with their default attributes.

Spring Boot Annotations offers more insight into the subject.

Q18. How Can You Change the Default Port in Spring Boot?

We can change the default port of a server embedded in Spring Boot using one of these ways:

 • using a properties file – we can define this in an application.properties (or application.yml) file using the property server.port
 • programmatically – in our main @SpringBootApplication class, we can set the server.port on the SpringApplication instance
 • using the command line – when running the application as a jar file, we can set the server.port as a java command argument:
  java -jar -Dserver.port=8081 myspringproject.jar 

Q19. Which Embedded Servers does Spring Boot Support, and How to Change the Default?

As of date, Spring MVC supports Tomcat, Jetty, and Undertow. Tomcat is the default application server supported by Spring Boot's web starter.

Spring WebFlux supports Reactor Netty, Tomcat, Jetty, and Undertow with Reactor Netty as default.

In Spring MVC, to change the default, let's say to Jetty, we need to exclude Tomcat and include Jetty in the dependencies:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-web  org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat   org.springframework.boot spring-boot-starter-jetty 

Similarly, to change the default in WebFlux to UnderTow, we need to exclude Reactor Netty and include UnderTow in the dependencies.

“Comparing embedded servlet contains in Spring Boot” contains more details on the different embedded servers we can use with Spring MVC.

Q20. Why Do We Need Spring Profiles?

When developing applications for the enterprise, we typically deal with multiple environments such as Dev, QA, and Prod. The configuration properties for these environments are different.

For example, we might be using an embedded H2 database for Dev, but Prod could have the proprietary Oracle or DB2. Even if the DBMS is the same across environments, the URLs would definitely be different.

Aby to ułatwić i uprościć, Spring udostępnia profile, które pomagają oddzielić konfigurację dla każdego środowiska . Aby zamiast utrzymywać to programowo, właściwości można przechowywać w oddzielnych plikach, takich jak application-dev. właściwości i zastosowanie-prod. właściwości . Domyślnie application.propertie s wskazuje na aktualnie aktywny profil za pomocą sprężyny. profile. aktywna, tak aby wybrana została poprawna konfiguracja.

Profile sprężynowe dają kompleksowy obraz tego tematu.

3. Wniosek

W tym samouczku omówiono niektóre z najbardziej krytycznych pytań dotyczących Spring Boot, z którymi możesz się spotkać podczas wywiadu technicznego. Mamy nadzieję, że pomogą Ci znaleźć wymarzoną pracę.