Jak zainstalować Maven w systemie Windows, Linux, Mac

1. Przegląd

Mówiąc najprościej, Maven to narzędzie wiersza poleceń do tworzenia aplikacji Java.

Projekt Maven udostępnia prosty plik ZIP zawierający wstępnie skompilowaną wersję Maven dla Twojej wygody. Nie ma instalatora. To od Ciebie zależy, czy skonfigurujesz wymagania wstępne i środowisko, aby uruchomić Maven.

Instalacja Apache Maven to prosty proces wyodrębniania archiwum i dodawania folderu bin za pomocą polecenia mvn do PATH.

1.1. Wymagania wstępne

Maven jest napisany w Javie (i jest używany głównie do tworzenia programów JVM). Dlatego głównym warunkiem wstępnym jest Java JDK. Musisz zainstalować Java JDK (np. Z witryny pobierania Oracle) i powinieneś zainstalować go w ścieżce bez spacji.

Po zainstalowaniu środowiska Java należy upewnić się, że polecenia z zestawu Java JDK znajdują się w zmiennej środowiskowej PATH. Bieganie, na przykład:

java -version

musi wyświetlać właściwy numer wersji.

2. Instalowanie Mavena w systemie Windows

Aby zainstalować Maven w systemie Windows, przejdź do witryny Apache Maven, aby pobrać najnowszą wersję, wybierz plik zip Maven, na przykład apache-maven-3.3.9-bin.zip.

Rozpakuj go do folderu, w którym ma żyć Maven.

2.1. Dodawanie Mavena do ścieżki środowiska

Dodaj zmienne M2_HOME i MAVEN_HOME do środowiska Windows przy użyciu właściwości systemowych i wskaż folder Maven.

Zaktualizuj zmienną PATH, dołączając folder bin Mavena - % M2_HOME% \ bin , tak aby można było wszędzie uruchamiać polecenie Mavena.

Aby to sprawdzić, uruchom:

mvn -version

w wierszu polecenia. Powinien wyświetlać wersję Maven, wersję java i informacje o systemie operacyjnym. To wszystko, skonfigurowałeś Maven w systemie Windows.

3. Instalowanie Mavena w systemie Linux

Aby zainstalować Maven w systemie operacyjnym Linux, pobierz najnowszą wersję ze strony Apache Maven, wybierz binarny plik tar.gz Maven, na przykład: apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz.

Wypakuj archiwum do wybranej lokalizacji.

3.1. Dodawanie Mavena do ścieżki środowiska

Otwórz terminal poleceń i uruchom następujące polecenia, aby ustawić zmienne środowiskowe:

$ export M2_HOME=/usr/local/apache-maven/apache-maven-3.3.9 $ export M2=$M2_HOME/bin $ export MAVEN_OPTS=-Xms256m -Xmx512m 

ze ścieżką M2_Home odpowiadającą lokalizacji wyodrębnionych plików Maven.

Teraz dołącz zmienną M2 do ścieżki systemowej:

$ export PATH=$M2:$PATH 

Na koniec sprawdź, czy dodano Maven, uruchamiając:

$ mvn -version

Wynik powinien wyglądać następująco:

Apache Maven 3.3.3 (7994120775791599e205a5524ec3e0dfe41d4a06; 2016-12-03T17:27:37+05:30) Maven home: /usr/local/apache-maven/apache-maven-3.3.9 Java version: 1.8.0_75, vendor: Oracle Corporation Java home: /usr/local/java-current/jdk1.8.0_75/jre

Pomyślnie zainstalowałeś Maven w systemie Linux.

3.2. Instalowanie Maven na Ubuntu

W terminalu uruchom apt-cache search maven , aby pobrać wszystkie dostępne pakiety Maven:

$ apt-cache search maven .... libxmlbeans-maven-plugin-java-doc - Documentation for Maven XMLBeans Plugin maven - Java software project management and comprehension tool maven-debian-helper - Helper tools for building Debian packages with Maven maven2 - Java software project management and comprehension tool

Pakiet Maven zawsze zawiera najnowszy Apache Maven.

Uruchom polecenie sudo apt-get install maven , aby zainstalować najnowszą wersję Apache Maven.

$ sudo apt-get install maven

Pobieranie zajmie kilka minut. Po pobraniu możesz zweryfikować swoją instalację, uruchamiając mvn -version .

4. Instalowanie Mavena w systemie Mac OS X

Aby zainstalować Maven w systemie operacyjnym Mac OS X, pobierz najnowszą wersję ze strony Apache Maven, wybierz binarny plik tar.gz Mavena, na przykład: apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz .

Wypakuj archiwum do wybranej lokalizacji.

4.1. Dodawanie Mavena do ścieżki środowiska

Otwórz terminal i przejdź do katalogu, do którego zostały rozpakowane pliki, a następnie zaloguj się jako superużytkownik.

Usuń archiwum tar.gz :

rm Downloads/apache-maven*bin.tar.gz

Napraw uprawnienia:

chown -R root:wheel Downloads/apache-maven*

Przełącz zawartość Mavena:

mv Downloads/apache-maven* /opt/apache-maven

Zarchiwizuj sesję administratora:

exit

Dodaj pliki binarne Maven do ścieżki i dołącz.

nano $HOME/.profile export PATH=$PATH:/opt/apache-maven/bin

Ctrl + x, aby zapisać i wyjść z „nano”.

Aby załadować nowy przebieg konfiguracji:

bash

Aby przetestować nową instalację:

mvn -version

Teraz możesz używać Maven na swoim Mac OS X.

4.2. Zgodność z HighSierra

W przypadku użytkowników HighSierra będziemy musieli dodatkowo dodać pliki binarne Maven do ścieżki i dołączyć.

nano $HOME/.bashrc export PATH=$PATH:/opt/apache-maven/bin

Ctrl + x, aby zapisać i wyjść z „nano”.

Aby załadować nową konfigurację, uruchom: bash

5. Wniosek

Ten krótki przewodnik ilustruje, jak zainstalować Mavena w głównych systemach operacyjnych przeznaczonych do programowania.

Aby dowiedzieć się, jak zacząć korzystać ze Spring with Maven - zapoznaj się z samouczkiem tutaj.